Two people hugging a tree.

Een diepere kijk op duurzaamheid: verantwoorde inkoop en productie

Leestijd: 3 min
Ontdek meer

Bij Eucerin kijken we dieper en holistischer naar duurzaamheid. Onze inspanningen gaan verder dan de zorgvuldige selectie van ingrediënten voor onze formuleringen. We besteden veel aandacht aan de manier waarop ze worden ingekocht, omgezet in dermo-cosmetische formuleringen op onze productielocaties, en ten slotte hoe we kunnen samenwerken met onze leveranciers om duurzaamheid te bevorderen.


Duurzaamheid binnen onze toeleveringsketen

We werken nauw samen met leveranciers om samen te innoveren en de ecologische voetafdruk van onze producten continu te verkleinen. Deze toewijding beperkt zich niet tot onze directe inkoop van materialen, maar reikt verder.

Onze Gedragscode definieert de sociale en ecologische normen waaraan we ons houden om duurzamere inkopen te realiseren. Alle Eucerin leveranciers zijn verplicht deze normen te kennen en eraan te voldoen wat betreft productkwaliteit en transparante, eerlijke en verantwoorde zakelijke praktijken.

Het is een bindende afspraak met al onze leveranciers en blijft een cruciaal criterium bij selectie en daaropvolgende evaluaties.

Door nauwe samenwerking met onze leveranciers onderhouden we een duurzamere toeleveringsketen. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle leveranciers hun sociale, ecologische en economische verantwoordelijkheden nakomen en dat onze consumenten producten van hoge kwaliteit ontvangen. Daarnaast hebben we specifieke maatregelen ontwikkeld voor materialen met bijzondere duurzaamheidsbehoeften, zoals grondstoffen op basis van palmolie.

 


Verantwoordelijke productie

Energie, water en afval zijn de drie grote factoren om naar te kijken om een productielocatie op de meest verantwoorde manier te runnen.

Windturbines zichtbaar op de heuvels naast een meer

Energie

We streven ernaar om de broeikasgasimpact van de energie die in onze productielocaties wordt gebruikt voortdurend te verminderen. Door energie-efficiëntieprogramma's uit te voeren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van natuurlijk licht en geoptimaliseerde luchtkoelsystemen, slagen we erin het energieverbruik in onze productie te verminderen. Daarnaast hebben we 100% van de elektriciteitsvoorziening voor onze sites overgeschakeld op hernieuwbare bronnen, zowel in de productie als in onze kantoren.

Water

We voeren jaarlijkse risicoanalyses uit om de langdurige beschikbaarheid van water, een waardevolle hulpbron, voor onze productielocaties te garanderen. Het doel is om het respectieve waterrisico te minimaliseren en deze hulpbron op een efficiënte manier te gebruiken. State-of-the-art afvalwaterzuiveringsinstallaties in onze productiecentra bieden een solide basis voor waterbesparing. Ze worden ook continu ontwikkeld en aangepast aan de respectieve eisen in de productiefaciliteiten. Met deze maatregelen willen we het waterverbruik in 2025 met 25% verminderen.

Afval

We werken al jaren aan het verminderen of elimineren van het afval dat we produceren. Dit geldt met name voor onze productiefaciliteiten en magazijnlocaties. Als milieubewust bedrijf zien we het ook als onze verantwoordelijkheid om onvermijdelijk afval zo goed mogelijk te benutten. Daarom optimaliseren we voortdurend onze afvoerkanalen en scheiden we afval zoals karton en papier, folie of plastic verpakkingen om het terug te brengen in de materiaalkringloop, voor zover de verwijderingsstructuur in de respectievelijke landen dit toelaat.

Sinds 2016 streven onze eigen productiefaciliteiten en grotere logistieke centra de doelstelling “Zero Waste to Landfill” na. In plaats daarvan recyclen we ons afval of laten we het verantwoord verbranden. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en het klimaat.


Werken in partnerschap

Wij zijn van mening dat echte vooruitgang op het gebied van duurzaamheid alleen kan worden bereikt door iedereen binnen onze waardeketen daarbij te betrekken. Daarom voeren we een nauwe en transparante dialoog met onze partners.

Leveranciers

We hebben een strategisch leveranciersbeheersysteem opgezet op basis van regelmatige dialoog en gezamenlijke projecten om ervoor te zorgen dat onze hoge normen op het gebied van productkwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieubescherming worden gehandhaafd.

Medewerkers

Als wereldwijd bedrijf zetten we ons in voor eerlijke werkomstandigheden en transparante samenwerking op basis van wederzijds respect met alle deelnemers in de waardeketen. We betrekken onze medewerkers bij onze duurzaamheidsinitiatieven en stimuleren persoonlijk commitment van individuen en als team.

Verbruikers

We communiceren openlijk met consumenten over onze inzet voor duurzaamheid en inspanningen om duurzame productoplossingen te vinden. We proberen ook producten te creëren waarmee consumenten kunnen leven volgens hun waarden door navullingen en andere milieuvriendelijke oplossingen aan te bieden.

Non-profit organisaties

Wij geloven dat een actieve en open uitwisseling met NPO's (non-profit organisaties) over duurzaamheidskwesties voor beide partijen voordelig is. Daarom werken we nauw samen met NPO's om thema's als de toeleveringsketen van palmolie en klimaatverandering aan te pakken.

Gerelateerde artikelen

Vind de dichtstbijzijnde Eucerin-apotheek