Gebruiksvoorwaarden Beiersdorf N.V.

1. Persoonsgegevens

Wij verwijzen u in dit verband naar ons privacybeleid.

2. Inhoud

Op onze website https://www.eucerin.nl/ gebruiken wij materiaal zoals afbeeldingen, foto's, grafieken, logo's, video's, films, audiobestanden en tekst. Het materiaal is eigendom van Beiersdorf NV, De Entrée 99-197, 1101 HE Amsterdam, Nederland of wordt door Beiersdorf gebruikt als een rechtmatige licentiehouder en is beschermd onder de bepalingen van het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht en op basis van persoonlijke rechten onder Duits en internationaal recht. Voor elk gebruik van het materiaal - buiten zuiver privédoeleinden - is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beiersdorf vereist. Hetzelfde geldt voor elke wijziging van het materiaal, in het bijzonder de vertaling of een andere vorm van verwerking, en voor elke doorzending. Voor zover op de Website uitdrukkelijk materiaal ter beschikking wordt gesteld om te downloaden (bijvoorbeeld in het Beiersdorf Media Center), zijn de daar vermelde bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Indien de gebruiker materiaal downloadt of in enige andere vorm gebruikt, geschiedt dit op eigen risico van de gebruiker. Beiersdorf is niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade voor de gebruiker, in het bijzonder aan gegevens, hardware of software. De aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid blijft onaangetast. Beiersdorf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schending van rechten van derden.

De informatie op deze Website is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd, maar Beiersdorf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan. De Website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is op geen enkele wijze een vervanging voor medisch of professioneel advies.

4. Beoordelingen & Reviews

Gebruikers die onze producten gekocht of gebruikt, hebben de mogelijkheid om na hun aankoop beoordelingen over de producten in te dienen. Naast het geven van algemene productrecensies, kunnen gebruikers vragen stellen, video's of foto's toevoegen aan hun recensies, of aanvullende informatie geven over zichzelf en de producten die ze hebben gekocht.

Als een gebruiker een beoordeling indient, accepteert de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder de volgende voorwaarden voor het indienen van klantenbeoordelingen.

4.1 Gebruiksrechten

Door het indienen van een recensie op de Website, verleent de gebruiker Beiersdorf kosteloos de exclusieve rechten om de recensie, inclusief bijgevoegde foto's, video's en andere inhoud (hierna gezamenlijk de "recensie") te gebruiken zonder enige beperking qua tijd, grondgebied of soort gebruik; d.w.z.

- Beiersdorf heeft het exclusieve recht de recensie voor eigen doeleinden of die van derden geheel of gedeeltelijk, zelf of via derde, wereldwijd en voor onbepaalde tijd via alle media (zowel offline als online) op welke wijze dan ook openbaar te maken, te verveelvoudigen en te exploiteren;

- Beiersdorf heeft het recht de verleende rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden (in het bijzonder groepsvennootschappen) en sublicenties aan derden te verlenen;

- Beiersdorf heeft tevens het recht de Review in te korten;

- Indien de gebruiker zijn naam vermeldt in de recensie, heeft Beiersdorf het recht, maar is zij niet verplicht, die naam te vermelden bij de publicatie van de recensie.

4.2 Ongeoorloofde inhoud van recensies

Door een recensie in te dienen, garandeert de gebruiker bovendien dat hij of zij geen recensies zal indienen:

- waarvan de gebruiker weet dat deze onjuist zijn;

- die inbreuk maken op het auteursrecht of andere rechten van derden

- die wetten of officiële bevelen overtreden;

- die lasterlijk, smadelijk, beledigend of discriminerend zijn ten opzichte van een individu of een bedrijf;

- waarvoor de gebruiker een betaling of andere tegenprestatie van een derde partij heeft ontvangen

- die informatie bevatten over andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers, of enige andere persoonlijk identificeerbare informatie

- die computervirussen, wormen of andere potentieel schadelijke computerprogramma's of -bestanden bevatten. 

Beiersdorf behoudt zich het recht voor om recensies met illegale inhoud te verwijderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot recensies die discriminerend, gewelddadig, pornografisch of racistisch zijn, of die kettingbrieven, massamailings of andere vormen van "spam" bevatten, of om dergelijke inhoud niet op de site te plaatsen.

5. Wettelijke Gevolgen

Beiersdorf behoudt zich het recht voor om de toegang van de gebruiker tot het inloggedeelte te blokkeren indien de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden en/of wettelijke voorschriften overtreedt. In dit geval is het gebruik van deze zone niet langer toegestaan en is elk verder gebruik bijgevolg ongeoorloofd. Beiersdorf behoudt zich het recht voor om ongeoorloofd gebruik en elke inbreuk op rechten, in het bijzonder de inbreuk op persoonlijke rechten, handelsmerken, ontwerpen, auteursrechten en andere industriële eigendomsrechten, civielrechtelijk en/of strafrechtelijk te vervolgen.

6. Algemeen

De ongeldigheid of onwerkzaamheid van afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden. Op grond van technische vernieuwingen en wettelijke veranderingen worden deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien. Als u schendingen van het recht op de Website wilt melden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.