Privacyverklaring – Wettelijke informatie overeenkomstig Art. 13 en 14 AVG

Leestijd: 4 min
Ontdek meer

Mocht u deze informatie op een website aantreffen, dan wijzen wij u erop dat dit document geen informatie bevat over de verwerking van persoonsgegevens op deze website! Raadpleeg de link naar het privacybeleid van de website voor meer informatie

Met de volgende privacyverklaring willen wij u informatie verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens door Beiersdorf NV ("Beiersdorf"). De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is:

Beiersdorf NV , (17th floor) De Entrée 99-197 1101 HE Amsterdam Nederland ("Beiersdorf"). U kan ons contacteren via mail: eucerin.med.nederland@beiersdorf.com.

Als geselecteerde contactpersoon ontvangt u individuele productinformatie, aanbiedingen, nieuws en testproducten van ons, rechtstreeks van onze medewerkers, per post (brief) of e-mail. Wij evalueren uw klikgedrag binnen de e-mails om de voor u relevante informatie samen te stellen.

Rechtsgrondslag voor bezoeken van onze medewerkers en verzendingen per post: gerechtvaardigd belang om de loyaliteit te verhogen door het verstrekken van exclusieve informatie, Art. 6 (1) f AVG.

Rechtsgrondslag voor e-mailmarketing: toestemming, Art. 6 (1) a AVG. 

Beiersdorf geeft de verzamelde gegevens voor verwerking door aan de respectieve interne functies/eenheden (bv. verkoop, marketing en medisch management), alsmede aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf groep of aan externe dienstverleners (bv. hosting-, verzendings-, verwerkingsdienstverleners). Platform/hosting leveranciers zullen toegang hebben tot persoonsgegevens vanuit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als een passende waarborg hebben wij standaard contractuele clausules volgens Art. 46 AVG met deze leveranciers afgesloten. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals hierboven vermeld. In geval van een wettelijke verplichting behoudt Beiersdorf zich het recht voor om informatie over u bekend te maken indien zij daartoe verplicht wordt door wettelijke autoriteiten of rechtshandhavingsinstanties.

Om u te informeren en te adviseren, houden wij uw gegevens en informatie over uw specialisatie bij met ondersteuning van OneKey, een database van from IQVIA Solutions, Herikerbergweg 314, 1101 CT Amsterdam (“IQVIA”),, met actuele contact- en specialisatiegegevens over beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang (volgens Art. 6 (1) f AVG) om de loyaliteit te verhogen. Als u uw gegevens rechtstreeks verstrekt of wij deze op een andere manier ontvangen, worden deze niet automatisch opgeslagen in de OneKey database. IQVIA kan een bericht van ons ontvangen en zal vervolgens rechtstreeks contact met u opnemen, om uw gegevens op te nemen of bij te werken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het opnemen van uw gegevens bij IQVIA. De OneKey database is niet publiekelijk toegankelijk.

Uw gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking of na de gebruikelijke periode van drie jaar van inactiviteit, tenzij er wettelijke opslagverplichtingen of verjaringstermijnen zijn die moeten worden nageleefd.

U kunt verzoeken om rectificatie (Art. 16 AVG) of om gedeeltelijke of volledige verwijdering van uw persoonsgegevens (Art. 17 AVG), om informatie over de door ons opgeslagen gegevens met betrekking tot uw persoon (recht op toegang, Art. 15 AVG), om beperking van de verwerking (Art. 18 AVG) of om overdracht van uw gegevens (Art. 20 AVG), tenzij dit is beperkt in overeenstemming met de (lokale) wetgeving. Bovendien hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting en is niet noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Indien uw persoonsgegevens niet ter beschikking worden gesteld, zullen uw gegevens niet kunnen worden verwerkt. 
Als u toestemming hebt gegeven (Art. 6 (1) a AVG) voor de verwerking van uw gegevens, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Een dergelijke intrekking heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt gegeven.

Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging (Art. 6 (1) f AVG), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval indien de verwerking met name niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, die door ons wordt beschreven in de beschrijving van de functies / diensten. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u de redenen uiteen te zetten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u wijzen op onze zwaardere dwingende gerechtvaardigde gronden, op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten. 

Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden en gegevensanalyse. U kunt ons op de hoogte brengen van uw bezwaar via de hierboven vermelde contactgegevens voor de verwerkingsverantwoordelijke.

Vind de dichtstbijzijnde Eucerin-apotheek