Privacyverklaring - UGC

Privacyverklaring

Met deze Privacyverklaring informeren we je hoe we jouw persoonsgegevens verwerken als je op onze uitnodiging reageert met de hashtag #yeseucerin,. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in lijn met de Europese privacywetgeving (de Algemene verordening gegevensbescherming, AVG) en andere relevante privacywetgeving (gezamenlijk: de Privacywetgeving).

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonlijke data is:

Beiersdorf N.V.
De Passage 126-136
1101 AX Amsterdam
Nederland
Telefoonnummer: 0900-2075020
Contactformulier: https://www.eucerin.nl/metapaginas/contact

 • Doeleinde en rechtsgrond: Jouw foto/video kan persoonsgegevens bevatten. We willen deze gegevens verwerken door de foto/video te gebruiken op onze sociale mediakanalen en website voor marketingdoeleinden. Daarbij kunnen wij tevens jouw (gebruikers)naam noemen. Aangezien jouw foto/video tevens gezondheidsgegevens kan bevatten, vragen we eerst jouw expliciete toestemming om de foto te verwerken (art. 9 (1) (a) AVG). Vervolgens is de wettelijke grondslag voor de verwerking art. 6 (1) (a), AVG, te weten toestemming.
 • Ontvangers van de persoonsgegevens: Beiersdorf deelt de data met de influencers betrokken bij de #yeseucerin-actie (je kunt een actuele lijst van de betrokken influencers opvragen via onderstaande contactgegevens) en interne functies binnen Beiersdorf (bijv. sales, marketing en medisch management), als ook met andere Beiersdorf filialen binnen de Beiersdorf Group, en met externe leveranciers die de persoonsgegevens als (sub)verwerker namens ons verwerken (bijv. hosting, het verkrijgen van overeenstemming en inhoud leveren) in overeenstemming met de te verwezenlijken doelen (om de gebruiksrechten overeenkomst na te komen) in Europese of niet-Europese landen. Wanneer wij gebruik maken van (sub)verwerkers buiten de EER, zullen alleen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen en/of partijen die een adequaat beschermingsniveau bieden dat voldoet aan de Europese standaarden. Deze overdracht van gegevens zal altijd gebeuren in overeenstemming met de Privacywetgeving (hoofdstuk 5 van de AVG). Beiersdorf behoudt het recht om jouw informatie te delen met de autoriteiten wanneer daar een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke verplichting voor is.
 • Bewaartermijn: Jouw gegevens zullen verwijderd worden zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waar ze voor verzameld zijn, behalve als de wettelijke periode voor het opslaan of gelimiteerde periodes voor het opslaan anders aangeven. Als algemene regel zal de data gebruikt en opgeslagen worden voor een maximale periode van 2 jaar.
 • Jouw rechten: Op grond van de Privacywetgeving heb je het recht om:
  - Ons te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens. Ook kun je ons vragen om (een deel van) deze gegevens door te sturen naar een andere databeheerder;
  - Ons te verzoeken jouw persoonsgegeven te rectificeren of updaten;
  - Ons te verzoeken jouw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen;
  - Ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
  - Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  - Jouw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken, voor zover de verwerking op jouw toestemming is gebaseerd. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerking vóór het moment dat je jouw toestemming introk;
  - Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Voor het uitoefenen van deze rechten en voor andere vragen of opmerkingen, kun je contact opnemen via de eerder genoemde contactgegevens. Wij zullen jouw rechten faciliteren indien is voldaan aan de wettelijke voorwaarden daarvan.

Vind de dichtstbijzijnde Eucerin-apotheek