Rating & Review Instagram Winactie 2021

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel "Eucerin Rating & Review Instagram winactie" (de "Actie"). Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

De deelnemer moet zich houden aan de Nederlandse Reclame Code en bijzondere reclamecodes, waaronder de Reclamecode Social Media en de Kinder- en Jeugdreclamecode. In het bijzonder moet de deelnemer te allen tijde duidelijk maken dat de uitingen, zoals de deelname, zijn gedaan in het kader van de Actie. De reclamecodes zijn te vinden op https://www.reclamecode.nl/nrc/.

De Actie wordt georganiseerd door Beiersdorf NV ("Beiersdorf") gevestigd aan De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 39032682.

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de websites www.facebook.com/EucerinNederland, www.instagram.com/eucerin_nl en www.eucerin.nl/actievoorwaarden (de "Websites") worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Beiersdorf over deze gevallen beslissen.

De Actie is ter promotie van en geldt uitsluitend voor Eucerin producten. De Actie geldt niet in combinatie met andere acties of kortingen.

De actieperiode loopt van 21 oktober 2021 tot en met 25 oktober 2021 (de "Actieperiode"). Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk.

De Actie is een promotioneel kansspel. Beiersdorf handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Deelname

Deelname aan de Actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de Actieperiode en prijsuitreiking woonachtig zijn in Nederland.

Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten schriftelijke toestemming hebben van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger(s) (bijvoorbeeld ouder of voogd) voor deelname aan de Actie en voor het ontvangen van prijzen.

Medewerkers van Beiersdorf, iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is, en hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht één of meer deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor enige prijs en de deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen. Deelnemers die in strijd met deze actievoorwaarden handelen, worden gediskwalificeerd.

Alleen inzendingen die aan deze actievoorwaarden voldoen, dingen mee naar een van de prijzen.

Speelwijze

De deelnemer moet 1) Een Rating en Review plaatsen onder een product op de Eucerin website 2) Onder de Instagram post reageren voor welk product hij/zij een review heeft gepost. In totaal zijn er 2 producten te vergeven. Op 26 oktober wordt bekend gemaakt welke 2 mensen de prijs hebben gewonnen.

Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via Instagram.

Er geldt geen limiet voor het aantal deelnames per deelnemer per dag.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Prijzen

Het prijzenpakket bestaat uit 1 Eucerin product naar keuze. Per deelnemer kunnen 1 product worden gewonnen.

De aanwijzing van de winnaars vindt plaats op onpartijdige wijze, met behulp van een onafhankelijke derde.

Op 26 oktober worden de winnaars van de producten aangewezen. Op dat moment worden 2 winnaars aangewezen, die ieder 1 producten ontvangen.

De winnaars van de prijzen worden op 26 oktober bekendgemaakt via Instagram. Na bekendmaking door Beiersdorf van de winnaars, moet iedere winnaar contact opnemen met Beiersdorf via een direct message op Instagram. Daarbij moet de winnaar binnen redelijke termijn reageren, maar in ieder geval binnen 72 uur anders vervalt het recht op de prijs. De deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht op een prijs als hij of zij niet binnen deze termijn heeft gereageerd.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden geruild of worden overgedragen aan derden. Beiersdorf geeft geen enkele garantie op de prijzen.

Beiersdorf zal zorgdragen voor de inhouding van eventuele kansspelbelasting.

Materialen

Als de deelnemer in het kader van de Actie ideeën of materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op de Websites plaatst of aan Beiersdorf toestuurt via e-mail, Instagram of anderszins, staat de deelnemer ervoor in dat de Materialen niet onrechtmatig zijn jegens derden en niet in strijd met de wet en/of met wat in het maatschappelijk verkeer betaamt.

In het bijzonder staat de deelnemer ervoor in dat de Materialen, of enig onderdeel daarvan:

(i) geen inbreuk maken op de rechten van derden;

(ii) geen (gedeelte van) een afbeelding van (bekende) personen bevatten van wie de deelnemer geen toestemming voor het gebruik van het portret heeft;

(iii) geen materiaal bevatten waarop auteursrecht, merkrecht en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten rusten en waarvoor de deelnemer geen toestemming voor gebruik heeft;

(iv) geen pornografisch materiaal bevatten of aanstootgevend, kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn of kunnen zijn.

Beiersdorf heeft te allen tijde zonder opgaaf van reden het recht de Materialen (of een deel daarvan) te weigeren, te verwijderen, te wijzigen, te vernietigen of daaraan geen prijs toe te kennen.

De Materialen en alle rechten daarop, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, worden bij deze onherroepelijk en zonder voorbehouden om niet overgedragen aan Beiersdorf. De deelnemer doet hierbij voorts, voor zover rechtens mogelijk, afstand van zijn morele rechten met betrekking tot de Materialen. Alleen als voor de hierboven bedoelde overdracht / afstand nadere (rechts)handelingen zijn vereist, verbindt de deelnemer zich hierbij nu reeds om in dat geval (onverwijld en kosteloos) alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te zullen verlenen die nodig mocht zijn om bedoelde overdracht / afstand alsnog te effectueren of te formaliseren.

Aansprakelijkheid

Deelnemers zullen Beiersdorf, Instagram en alle door Beiersdorf ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirect) geleden schade, letsel of gemaakte kosten als gevolg van (deelname aan) de Actie of (gebruik van) de uitgekeerde prijzen

Instagram is op geen enkele wijze betrokken bij de Actie en deze wordt niet gesponsord, aanbevolen of waargenomen door Instagram.

Aan de informatie op de Websites kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

Persoonsgegevens

De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand conform onze privacy- en cookiepolicy: https://www.eucerin.nl/metapaginas/privacybeleid

Opmerkingen of klachten

Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een brief te sturen aan https://www.eucerin.nl/metapaginas/contact onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Beiersdorf zal vervolgens contact met de deelnemer opnemen.

Nietigheid

Zijn of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Beiersdorf aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Vind de dichtstbijzijnde Eucerin-apotheek