Leestijd: 0 min
Ontdek meer

Ecommerce Voorwaarden van Eucerin

Met betrekking tot de Eucerin Webshop

Beste klant (jij, je of jou),

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Beiersdorf N.V. (en de aan ons verbonden ondernemingen) (wij of ons). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop via onze Eucerin webshop (de Webshop). 
Wij mogen deze voorwaarden eenzijdig aanpassen. De meest recente versie van deze Voorwaarden zal tussen jou en ons van toepassing zijn. 

 

Jouw Eucerin producten bestellen

1 Zorg ervoor dat jij ons de juiste informatie verstrekt
1.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies voortkomend uit, of gerelateerd aan, de uitvoering van deze Overeenkomst als gevolg van ons handelen op basis van door jou verstrekte incorrecte of incomplete informatie.

2 De foto’s en beschrijvingen van producten zijn indicatief
2.1 Alle afbeeldingen, specificaties en details die door de Webshop worden verstrekt, zijn indicatief.

3 Jouw bestelling is geaccepteerd wanneer jij een verzendbevestiging hebt ontvangen 
3.1 De overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand door onze goedkeuring van een bestelling (Overeenkomst). Wij accepteren jouw bestelling op het moment dat jij per e-mail een verzendbevestiging hebt ontvangen van jouw bestelling, of (in het geval van een bestelling van een tegoedbon) door de levering van de tegoedbon via e-mail (Geaccepteerde Bestelling).
3.2 Wij behouden ons het recht voor om, in het geval van uitputting van de voorraad en/of verstoringen in het logistieke proces, de bestelling niet te accepteren.
3.3 Wij zullen jou onmiddellijk op de hoogte stellen van een weigering van jouw bestelling. Wij zullen, indien van toepassing, onverschuldigde betalingen vergoeden.

4 Jij bent verplicht tot betaling binnen 14 dagen na levering
4.1 Onze Webshop accepteert alleen betalingen door middel van een creditcard (MasterCard of Visa), PayPal of een tegoedbon. 
4.2 De door jou verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na levering te zijn betaald.
4.3 Voor zover wettelijk toegestaan, ben jij niet gerechtigd om aan jou verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die jij aan ons verschuldigd bent.

5 Zorg ervoor dat jouw account beveiligd blijft
5.1 Jij bent verantwoordelijk voor de juistheid, de toegang en het gebruik van jouw Account. Als jij vermoedt dat een derde jouw Account onrechtmatig gebruikt, stel ons hier dan graag onmiddellijk van op de hoogte.

6 Alle producten blijven ons eigendom tot dat jij betaalt
6.1 Alle producten die jij via de Webshop bestelt (Producten) blijven ons eigendom totdat ze geheel betaald zijn (eigendomsvoorbehoud).

7 Wij doen ons best om de producten tijdig af te leveren
7.1 Wij doen commercieel redelijke inspanningen om een Geaccepteerde Bestelling binnen drie (3) tot vijf (5) werkdagen af te leveren. Echter, alle gegeven termijnen zijn indicatief. 
7.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor Producten die onderdeel zijn van een levering die is vertraagd door oorzaken die aan jou te wijten zijn.

8 Jij moet een consument zijn om via onze Webshop te kunnen bestellen
8.1 Onze Producten zijn uitsluitend bedoeld voor consumenten. Commerciële doorverkoop van de Producten is niet toegestaan.
8.2 Als jij niet als consument aangemerkt kan worden onder het toepasselijk recht, houden wij ons het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, om (hieruit voortvloeiende) schadevergoeding te vorderen en om jou uit te sluiten van onze diensten beschikbaar via de Webshop, onverminderd andere rechten die wij kunnen hebben onder toepasselijk(e) recht en regelgeving.

Jij kan jouw bestelling annuleren of retourneren

9 Jij mag van gedachten veranderen over jouw bestelling (herroepingsrecht)
9.1 Het herroepingsrecht zal verlopen na 14 dagen vanaf de dag waarop jij of een toegewezen derde (die niet de bezorgers is) het Product in bezit krijgt. In het geval van gedeeltelijke levering verloopt het herroepingsrecht op de dag waarop het laatste Product is afgeleverd.
9.2 Tijdens deze periode van 14 dagen ga jij voorzichtig met het product om. Het Product mag alleen maar worden uitgepakt in zoverre dit nodig is om te bepalen of jij het Product wilt retourneren en op een manier die gepast zou zijn in een fysieke winkel.
9.3 Als jij het herroepingsrecht wilt uitoefenen:
9.3.1 Dien je ons hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan gebeuren door middel van de contactgegevens zoals hieronder aangegeven, en is aangehecht als Bijlage 1; en
9.3.2 Dien je het/de Product(en) te retourneren binnen 14 dagen nadat jij ons op de hoogte hebt gesteld.
9.4 Gebruik graag de originele verpakking om het Product te retourneren. Om retourlabel te ontvangen voor uw retourzending, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via ons contactformulier op https://www.eucerin.nl/metapaginas/contact. Selecteer de contactreden Retourneren online bestelling. Indien je dit doet, betalen wij de verzendkosten van de retournering.
9.5 Wij zullen kosten vergoeden gemaakt in verband met het/de geretourneerde Product(en). Echter, verzendkosten worden niet vergoed indien jij een verzendoptie kiest die anders is dan het goedkoopste type standaardverzending dat door ons wordt aangeboden.
9.6 Wij zullen jou terugbetalen door middel van dezelfde betaalmethode die jij hebt gebruikt bij de aankoop.
9.7 Wij kunnen de terugbetaling inhouden tot het moment waarop wij het/de geretourneerde Product(en) hebben ontvangen of totdat jij bewijs hebt gegeven dat jij het/de Product(en) geretourneerd hebt.
9.8 Jij bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het/de Product(en) die het resultaat is van handelingen die niet noodzakelijk zijn om de aard, de karakteristieken en het functioneren van het/de Product(en) vast te stellen. Jij bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de/het Product(en) die het gevolg is van handelingen die niet noodzakelijk zijn voor het vaststellen van de aard, de kenmerken en de werking van de/het Product(en).
9.9 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Producten die snel vergaan of een gelimiteerde houdbaarheid hebben, noch op verzegelde Producten die om hygiënische of gezondheidsredenen niet geschikt zijn om geretourneerd te worden en/of waarvan de zegel is verbroken na levering, noch op Producten die vanwege hun aard niet geretourneerd kunnen worden.

Overige voorwaarden

Over aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, privacy en meer

10 Aansprakelijkheid & overmacht
10.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade bij jou ontstaan vanwege onredelijk gebruik of misbruik van het Product.
10.2 Indien sprake is van overmacht, zijn wij gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen (of de uitvoering ervan op te schorten) totdat de omstandigheden die tot overmacht leiden, niet meer aanwezig zijn. Jij hebt geen recht op compensatie of schadevergoeding voor hieraan gerelateerd(e) verlies of schade.
Overmacht houdt in elke omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van Partijen, waardoor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd, hetzij permanent, hetzij tijdelijk, zoals: (burger)oorlog en de dreiging van (burger)oorlog, natuurrampen, stakingen, excessieve afwezigheid van onze werknemers, transportproblemen, brand, gebrek aan grondstoffen, overheidsmaatregelen door enige overheid in Nederland of elders, waaronder in ieder geval import- en exportverboden, quotaregelingen, en bedrijfsstoringen bij Beiersdorf of bij een van onze leveranciers alsmede niet-nakoming of overmacht aan de kant van leveranciers waardoor wij niet of niet langer onze verplichtingen jegens jou kunnen nakomen.

11 Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op onze Producten, verpakkingen, Website, Webshop, onze teksten, foto’s, afbeeldingen en ander (promotie)materiaal zijn exclusief ons eigendom (of worden door ons gebruikt met toestemming van de rechthebbende partij).

12 Wij respecteren jouw privacy
12.1 Wij respecteren jouw privacy. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt wanneer jij de Website of de Webshop bezoekt en/of gebruikt. Onze Privacy Policy legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden.

13 Laat het ons weten als jij klachten hebt
13.1 Neem alsjeblieft contact met ons op als jij klachten hebt. Stuur jouw uitvoerig omschreven klachten graag zo snel mogelijk naar Consumenten.advies@Beiersdorf.com. 
13.2 Jouw klacht zal zo snel mogelijk worden behandeld, uiterlijk binnen 14 dagen. Mocht het langer duren om de klacht af te handelen, dan zal er binnen 14 dagen een bevestiging van jouw klacht worden verstuurd waarin jij wordt geïnformeerd wanneer een inhoudelijke reactie kan worden verwacht.
13.3 Jij kan ook het Europese ODR platform bezoeken om een klacht in te dienen.

14 Geen verklaring van afstand van recht
14.1 Als wij een deel van deze Voorwaarden en/of Overeenkomst niet handhaven, kan dit niet gezien worden als een verklaring van afstand van het recht om dit te handhaven op een later moment.

15 Jij kan jouw rechten niet overdragen
15.1 Jij kan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden en/of Overeenkomst niet overdragen aan een derde.
15.2 Wij kunnen alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden en/of Overeenkomst, zonder jouw toestemming, toewijzen en/of overdragen aan een derde.

16 Ongeldigheid van een bepaling
16.1 De ongeldigheid of niet-toepasbaarheid van een bepaling in de Overeenkomst of deze Voorwaarden zal de geldigheid van andere bepalingen niet aantasten. 
16.2 Als een bepaling ongeldig of niet-toepasbaar is, zullen wij deze bepaling vervangen door een bepaling die (rechtens) zoveel mogelijk aansluit bij het doel dat wij met de oorspronkelijke bepaling beoogden. 

17 Toepasselijk recht en bevoegd gerecht
17.1 De rechtsverhouding tussen jou en ons wordt door de Nederlandse wet geregeld. Geschillen zullen worden beslecht door het bevoegde gerecht van Amsterdam, Nederland.
17.2 Gedurende één maand nadat wij beroep hebben gedaan op deze bepaling, mag jij ervoor kiezen om het geschil te laten beslechten door het gerecht dat bevoegd is volgens de wet of volgens de toepasbare internationale conventies.

Neem contact met ons op

18 Vragen, opmerkingen en suggesties
18.1 Neem graag bij vragen, opmerkingen en suggesties contact met ons op. Wij zullen ons inspannen om binnen vijf (5) werkdagen te antwoorden.

E-mail: Consumenten.advies@Beiersdorf.com

Correspondentieadres: Beiersdorf N.V., De Entrée 99-197, 1101 HE Amsterdam, Nederland.